شکستگی بینی

شکستگی بینی

ساختمان برجسته و ظریف بینی آن را به صدمات حساس ترمی کندوبه ه‍مین دلیل شایع‌ ترین شکستگی صورت،شکستگی بینی می باشد.

صدمات حین ورزش، افتادن و درگیری ها شایعترین علت شکستگی بینی را تشکیل می‌دهند.

آقایان بیشتر از خانمها در معرض شکستگی بینی هستند

شکستگی بینی

بازدید: 1830

پرسش و نظر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید