فلج عصب صورت (فلج بل)

فلج عصب صورت (فلج بل)

فلج عصب صورت (فلج بل)

فلج ناگهانی عصب زوج هفتم مغزی یا عصب صورتی (facial nerve) را فلج بل (bell's palsy) می نامند.واین بیماری هیچ ارتباطی با سکته و گرفتگی عروقی ندارد.

فلج عصب صورت (فلج بل)

بازدید: 10716

پرسش و نظر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید