سرگیجه وضعیتی ناگهانی خوش خیم

سرگیجه وضعیتی ناگهانی خوش خیم BPPV

در میان علل سرگیجه با منشا گوش(سرگیجه واقعی) , سرگیجه وضعیتی پاروکسیسمال خوش خیم (BPPV)شایعترین علت مراجعه به علت سرگیجه به پزشک می باشد.

مهمترین مشخصه این بیماری احساس سرگیجه وچرخش است که بعدازحرکت خاصی در سر رخ می دهد وکمتر از یک دقیقه طول می کشد.

درنام گذاری این بیماری کلمه خوش خیم (benign) نشان دهنده محیطی بودن ونه مرکزی بودن سرگیجه است ،لغت پاروکسیسمال (paroxysmal) مربوط به ناگهانی بودن سرگیجه به دنبال حرکت سراست ،وکلمه وضعیتی(positinal) مربوط به مهمترین ویژگی این بیماری یعنی مرتبط بودن سرگیجه به وضعیت حرکت سر است.

 خونریزی بینی

بازدید: 1618